Områder i Moss - En kort bsekrivelse av valg av områder - hvorfor og oversikt - mer tekst kommer her .

V A N S J Ø V A S S D R A G E T - M O S S E F O S S E N - R E G U L E R I N G.

Mossefossen danner utløpet av Vansjøvassdraget. Selve Vansjø har et areal ved normalvannstand på ca. 36km2, og nedbørsfeltet er på 690km2. Fordeler man normalavrenningen pr. år på årets sekunder blir dette ca. 10m3 pr. sekund. Fallhøyden er ca. 23,5 m og lengden er ca. 150 m.

Sett med dagens øyne, er dette en bagatell i fossesammenheng.
Men fossens naturgitte forhold passet meget godt for den teknologi man i tidligere tider hadde for drift av kverner og sagbruk . Dette ga grobunn for en livlig og betydelig økonomisk aktivitet og dannet på mange måter grunnlaget for det som i dag er Moss by.
Når man skal tenke seg en regulering av Vansjøvassdraget må man ta for seg hvordan naturen ser ut. Hovedproblemet er at den ca.6 km lange Mosseelven fra Vansjø og ned til fossen er meget trang og har for liten kapasitet til å ta unna store nedbørsmengder. Vannet stuver seg derfor opp oppstrøms og forårsaker oversvømmelser.