banner-bilde

Moss Historielag ble stiftet i 2005 og er i norsk målestokk et ungt historielag.
Vi vet at interessen for lokalhistorie, byens historie og identitet er økende.
Vår virksomhet er tuftet på tre temaer: slektsgransking, kulturminneregistrering og informasjon om lokalhistorie.
Gjennom slektsgranskingen ønske vi å gi bred informasjon og skolering.
Kulturminner i Moss kommune blir registrert gjennom kartbasen kulturminnekart.no.
Informasjon om lokalhistorien gis gjennom møtevirksomhet og tidsskriftet "Strandsitteren" som utgis 3 ganger årlig. 

Vedtekter

Vedtekter

1 Formål

Moss Historielag vil arbeide for å øke kunnskap, forståelse og interesse for historiske forhold med vekt på lokalhistorisk virksomhet herunder slektsforskning og kulturminneregistrering.

2. Virksomheten

Laget driver virksomhet og arrangementer som:

 1. Møter, foredrag, turer og kurs i ulike fora både for grupper og i prosjekter.

 2. Innhenting og samling av opplysninger

 3. Formidling av informasjon gjennom medlemsblad, hjemmeside og andre sosiale medier.

Det bør drives systematisk og aktiv medlemsverving bl. a ved at arrangementene er åpne for alle.

3. Medlemskap

Alle som vil støtte lagets formål kan bli medlem. Årskontingenten for husstands- og enkeltmedlemmer fastsettes av årsmøtet. Medlemmer som har betalt kontingent har stemmerett på årsmøtet. Medlemsbladet leveres til husstand/enkeltmedlemmer. Hvis kontingenten ikke er betalt innen 1. september vil medlemskapet bli slettet. Medlemmet skal varsles skriftlig om slettingen på forhånd.

4 Årsmøte

Laget avholder årsmøte innen utgangen av mars hvert år. Møtet kunngjøres i Strandsitteren og på hjemmesiden, senest innen 6 uker før møtet.

Årsmøtet behandler:

 1. Årsberetning

 2. Revidert regnskap m/ revisjonsberetning

 3. Innkomne forslag

 4. Kontingentfastsettelse

 5. Årsbudsjett

 6. Valg

 1. Styre.

 2. Vararepresentanter.

 3. Revisor for et år

 4. Valgkomité på tre medlemmer for to år (ulike år)

 5. Arrangementskomité

 1. Utnevne eventuelle æresmedlem etter forslag behandlet av styret

Fullmakter godkjennes ikke.

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte når styret finner det nødvendig eller når minst fem medlemmer krever det.

5 Styret

Styret består av: Leder, sju styremedlemmer og to vararepresentanter . Årsmøtet velger: Leder for ett år, nestleder, sekretær, kasserer, redaktør og øvrige styremedlemmer for to år av gangen (ulike år). Vararepresentanter velges for ett år.

Vararepresentanten(e) innkalles ved forfall fra styrerepresentantene.

Av hensyn til lagets interne kommunikasjon og ressursbruk, møter representant for lagets faste samt ad-hoc arbeidsgrupper, ved styrets forhandlinger, med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett.

Redaktør er ansvarlig for medlemsblad og hjemmeside.

Styret er juridisk ansvarlig.

6. Forslag

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være mottatt av styret minst 4 uker før årsmøtet holdes. Forslagene legges frem av styret. Endringer i vedtekter krever 2/3 flertall av de tilstedeværende. Andre forslag krever flertall av tilstedeværende.

7. Oppløsning

Moss Historielag opphører hvis to påfølgende årsmøter, hvorav det ene kan være ekstraordinært, beslutter det med 2/3 flertall.

Det andre årsmøtet skal holdes minimum fire uker etter det første.Vedtatt 28.2.2006

Endret årsmøtet 25.2.2009

Endret årsmøtet 27.2.2018

Gjeldende fra 27.2.2018